Door Areaal Advies
  • Artikel

Ruimtelijke Rijkdommen: Recreatie en Toerisme belangrijke bouwstenen in de Omgevingsvisie

Onze collega Eva Niens werkt voor de gemeenten Kaag en Braassem en Soest aan recreatie en toerisme in de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma. Hoe geef je recreatie en toerisme een goede plek binnen deze visie en de bijbehorende programma’s? Lees daarover in ons stuk ‘Ruimtelijke Rijkdommen: recreatie en toerisme als belangrijke bouwstenen in de omgevingsvisie’. Ook hulp nodig bij het schrijven van omgevingsvisie of omgevingsprogramma? Neem contact met ons op!

Ruimtelijke Rijkdommen: Recreatie en Toerisme belangrijke bouwstenen in de Omgevingsvisie

Hoewel de Omgevingswet lang op zich heeft laten wachten, zijn gemeenten al enkele jaren actief bezig met het opstellen van omgevingsvisies. Er vinden regelmatig updates plaats, er wordt geëxperimenteerd met verschillende programma’s, maar het blijft nog enigszins een zoektocht. Hoe vaak voer je bijvoorbeeld een update uit? Is dit op basis van specifieke thema’s of in zijn geheel, en wat is de aanpak voor programma’s? Voor de gemeente Kaag en Braassem hebben wij het hoofdstuk over recreatie geschreven voor de omgevingsvisie. Daarnaast werken wij momenteel aan het omgevingsprogramma voor recreatie en toerisme in de gemeente Soest. Hoe geef je recreatie en toerisme een goede plek binnen de omgevingsvisie en een omgevingsprogramma?

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. In de omgevingsvisie worden meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Recreatie en toerisme spelen hierin een belangrijke rol, aangezien deze invloed hebben op de leefbaarheid, economie en de sociale dynamiek van een regio.

De visie gaat in op de identiteit en kernkwaliteiten van het gebied, waaronder natuurlijke, culturele en historische aspecten. Deze elementen vormen de basis voor recreatieve en toeristische activiteiten en moeten behouden en versterkt worden. De omgevingsvisie bepaalt hoe het gebied ruimtelijk wordt ingericht en welke ruimte er is voor recreatieve voorzieningen. Hierbij wordt gekeken naar het behoud van groene gebieden, de ontwikkeling van recreatiegebieden en het stimuleren van toeristische hotspots.

Daarnaast wordt er gekeken naar de bereikbaarheid. De omgevingsvisie bevat vaak maatregelen en visies op het gebied van mobiliteit, zoals infrastructuur en openbaar vervoer, om de toegankelijkheid van recreatiegebieden te verbeteren.

Ook vanuit economisch perspectief zijn toerisme en recreatie interessant. De omgevingsvisie bevat beleidslijnen over hoe recreatie en toerisme kunnen bijdragen aan de lokale economie, bijvoorbeeld door het stimuleren van horeca, evenementen en ambachtelijke bedrijvigheid.

Het doel van de omgevingsvisie is om een duurzame en gebalanceerde omgeving te creëren waarin verschillende functies, zoals wonen, werken, natuur en recreatie, harmonieus samengaan. De omgevingsvisie geeft kaders, maar deze moeten verder worden uitgewerkt in omgevingsprogramma’s.

Omgevingsprogamma

Het omgevingsprogramma is meer uitvoeringsgericht en concreter. Het programma vormt een brug tussen beleidsdoelen en concrete uitvoering, waarbij de focus ligt op duurzaamheid, identiteit, en levenskwaliteit binnen gemeenten. Belangrijke elementen zijn:

Trends en ontwikkelingen

In het programma worden trends en ontwikkelingen beschreven die van belang zijn binnen recreatie en toerisme. Denk hierbij aan de vrijetijdsbestedingen van een groeiende groep oudere bewoners, digitalisering, en recreatie en toerisme in de nabijheid van de woonomgeving.

Concrete doelstellingen

Het omgevingsprogramma formuleert duidelijke doelstellingen per thema of beleidsuitgangspunten met betrekking tot recreatie en toerisme. Dit kunnen bijvoorbeeld doelen zijn op het gebied van recreatieruimte, kwaliteit van voorzieningen, of het behoud van natuurlijke en culturele erfgoederen.

Projecten

In het programma worden ook specifieke projecten en initiatieven benoemd die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van recreatie en toerisme. Dit kan variëren van het aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden, toeristische overstappunten tot het organiseren van evenementen.

Ruimtelijke inrichting

Het programma geeft richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting met betrekking tot recreatie en toerisme. Hierbij kan gedacht worden aan het behoud van groene gebieden, het ontwikkelen van recreatiezones, en het beheren van toeristische hotspots.

Samenwerking en Participatie

Bij het tot stand komen van de omgevingsvisie vindt er vaak al participatie plaats. Bij het ontwikkelen van het omgevingsprogramma is het van belang dat de specifieke stakeholders die betrokken zijn bij recreatie en toerisme, worden betrokken. Daarnaast is het ook belangrijk om te beschrijven welke samenwerkingen je wilt behouden of op wilt zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toeristisch platform, marketingpartijen, dorpsraden en ondernemersverenigingen.

Uitvoering en monitoring

Er moet een uitvoeringsplan worden opgesteld om de doelstellingen en projecten te realiseren. Daarnaast is het belangrijk om te controleren hoe het staat met de voortgang van de vastgestelde doelen. Zo kan er worden gekeken wanneer eventuele aanpassingen nodig zijn om de effectiviteit te optimaliseren.

Financiën

In het plan moeten ook de financiële middelen beschreven zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten van verschillende projecten en initiatieven.

In het kort draait het bij recreatie en toerisme binnen de omgevingsvisie om het vinden van een evenwicht tussen het benutten van kansen voor economische groei en het behouden en versterken van de kwaliteiten die het gebied aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers. Het omgevingsprogramma dient vervolgens als praktische leidraad om deze doelen te verwezenlijken.

Wilt u ook hulp bij het schrijven van de omgevingsvisie of een omgevingsprogramma? Neem dan contact met ons op.

.