Door Areaal Advies
  • Artikel

Samen met huurders corporatievastgoed verduurzamen, zo doe je dat!

Woningcorporaties staan voor de grote uitdaging om hun vastgoed te verduurzamen. Om eind 2028 alleen nog woningen te hebben met een D-label of hoger moeten zij in een hoog tempo blijven verduurzamen. Ook daarna moet het tempo hoog blijven om in 2050 losgekoppeld te zijn van het aardgas. Bij woningcorporaties draait het niet alleen om het beheren van de vastgoedportefeuille, maar ook om het creëren van een fijne woonomgeving voor huurders. Zowel het proces van verduurzamen als het eindresultaat van de maatregelen maken een belangrijk onderdeel uit van de woonervaring van huurders. Wij worden regelmatig gevraagd om te adviseren bij het verduurzamen van (woningcorporatie)vastgoed. In onze visie moeten daarbij de huurders centraal staan. Verduurzamen doe je niet voor de huurders, maar samen met de huurders. Hoe pakken wij dit proces van participatie aan?

Een project of een programma?

Omdat de opgave groot is zul je als woningcorporatie diverse verduurzamingsprojecten uitvoeren. Misschien dat de projecten tegelijk worden uitgevoerd en misschien gebeurt die uitvoering zelfs wel in samenwerking met andere woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en de gemeente. Participatie is in alle projecten essentieel en de ervaring die je opdoet in de eerste projecten zorgt ervoor dat je niet steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Een overkoepelende participatiestrategie geeft richting voor de uitvoering, maar een participatieprogramma geeft de mogelijkheid om met alle stakeholders continu de samenwerking op te zoeken en in ieder project met een eenduidig verhaal naar buiten te treden. Het organiseren van participatie is dus tweeledig. Zowel op programma- als op projectniveau.

Programmastart: alle neuzen dezelfde kant op

Bij de start van een participatieprogramma werken we nauw samen met de partners en andere stakeholders in het project zoals de woningcorporatie(s) zelf, bewonersorganisatie(s), gemeente, energiepartijen en andere betrokkenen. We verzamelen relevante gegevens, lezen ons in en leggen daarmee de basis voor het participatieplan. Zo willen we inzicht krijgen in de verschillende belangen, concrete plannen, planningen en contactgegevens, die cruciaal zijn om succesvol te kunnen samenwerken.

Onderzoek: voor wie doen we dit?

We leren van het verleden door eerdere participatietrajecten te analyseren, niet alleen vanuit de woningcorporatie, maar ook van vergelijkbare partijen. Deskresearch helpt ons de bewoners en hun behoeften beter te begrijpen. We kijken naar hoe het huurdersbestand is samengesteld qua demografie, huishoudenstype, energiekosten en verbruikspatronen. Hierdoor ontwikkelen we betere strategieën voor effectieve participatie.

Strategie: samen aan de slag

De kern van onze aanpak is het opstellen van de participatiestrategie. We werken samen met bewoners en de andere partners om richting te bepalen en houvast te bieden voor de participatie in de projecten. Dit omvat onder andere de strategie rondom het toepassen van de participatieladder, de manieren van bewonerscommunicatie met de bijbehorende producten en middelen, maar ook hoe de taken en verantwoordelijkheden van de partners en stakeholders verdeeld zijn en hoe de participatie financieel geborgd is. Een waardevolle en intensieve stap die de basis vormt voor succesvolle participatie.

Participatieplannen per project

Gebaseerd op de strategie werken we gedetailleerde participatieplannen per project uit, waardoor we goed voorbereid zijn om het gesprek met bewoners aan te gaan. Het doel is om minstens 70% van de bewoners akkoord te laten geven op de werkzaamheden. De ervaringen en uitkomsten van eerdere trajecten dienen als input voor nieuwe projecten, wat zorgt voor continuïteit en verbetering. De plannen vormen de basis voor een gedeelde visie op duurzaamheid en wooncomfort.

Participeren kun je leren!

Bij Areaal Advies delen we graag onze ervaring en expertise om woningcorporaties te ondersteunen in hun participatie-inspanningen. We komen graag langs om onze inzichten te delen en te luisteren naar de uitdagingen, goede ideeën en behoeften. Het gesprek kunnen we voeren aan de hand van onze participatieleidraad. Samen zorgen we dan voor mooie verduurzamingsprojecten en tevreden bewoners!