Door Areaal Advies
  • Onderzoek

To BIZ or not to BIZ?

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) zijn populair: in verschillende steden wordt in de afgelopen jaren flink ingezet op het opzetten van BIZ’en. Een BIZ is een afgebakend gebied – zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein – waar de ondernemers en vastgoedeigenaren investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Zo is ook de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad sinds enkele jaren als eigenaar van bedrijfsonroerendgoed betrokken bij drie actieve BIZ’en in de stad.

Woonstad Rotterdam vindt het belangrijk om regelmatig te evalueren in hoeverre de bijdrage die de corporatie aan diverse BIZ’en levert, bijdraagt aan de doelen die zij stelt. Het evalueren van (behaalde) doelen en (gedane) activiteiten is iets wat nog weinig wordt gedaan door verschillende BIZ-organisaties en gemeentes, terwijl dit kan bijdragen aan het creëren van draagvlak en het behalen van langetermijndoelstellingen in het gebied. Areaal Advies vroeg de financiële stukken op en analyseerde de jaarplannen en het functioneren van de BIZ’en waarbij Woonstad Rotterdam betrokken is.

Betrokkenheid & Begrotingen

In de analyse viel op dat de jaarlijkse begroting vaak met meer dan tien procent afweek van het oorspronkelijke BIZ-plan. Dit kan leiden tot wantrouwen wanneer de leden van de BIZ niet goed meer weten waar het geld aan uitgegeven wordt. Een nieuwe maatregel van de gemeente Rotterdam in 2019 moet ervoor zorgen dat plannen die meer dan 10 procent afwijken beter verantwoord moeten worden. Hierdoor wordt het scherper formuleren, hanteren en verantwoorden van de BIZ-plannen steeds belangrijker.
Tijd en echte betrokkenheid blijven een uitdaging binnen veel BIZ’en. De grootste uitdaging is hoe ondernemers in BIZ’en meer bij de organisatie betrokken kunnen worden. In de gesprekken met ondernemers werd duidelijk dat niet elke ondernemer de tijd, kennis of zin heeft om energie in de BIZ te steken. Toch ervaren de ondernemers de inzet van de BIZ bijna unaniem als een instrument dat ten goede komt voor de straat.

Rol Corporatie & Gemeente

Welke rol kan de corporatie spelen om haar deelname aan een BIZ te verbeteren of zelfs te versterken? Naast het zijn van een goede huurbaas kan de corporatie een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en herprofileren van het winkelgebied. In vergelijking met corporaties in andere Nederlandse steden, is Woonstad Rotterdam aan het pionieren met haar deelname in een BIZ. Toch is  ook Woonstad nog op zoek naar een bewuste afweging om als corporatie deel te nemen, te investeren en/of betrokken te zijn in een BIZ. Deelname aan een BIZ moet een meerwaarde geven aan de strategie die de corporatie in een bepaald gebied heeft.

Een corporatie of andere vastgoedeigenaar kan haar deelname op verschillende manieren en met verschillende randvoorwaarden vormgeven. In het rapport ‘To BIZ or not to BIZ’ werkten we de rollen ‘bijdrageplichtige’, ‘partner’ en ‘(hulp)motor’ uit. Deze rollen verschillen in de mate van (tijds)investering en de mate van bezit dat de corporatie in het gebied heeft. Deze afweging kan gebruikt worden om de BIZ als instrument te gebruiken bij het behalen van doelstellingen zoals de leefbaarheid in de wijk. Zo kan de corporatie weloverwogen haar deelname aan nieuwe BIZ’en in haar werkgebied vormgeven.

Ook voor gemeentes en andere stedelijke professionals is een rol weggelegd om een BIZ nog beter als een instrument in te zetten om samen van een winkelstraat of een bedrijventerrein een aantrekkelijk gebied te maken. De belangrijkste les is dan ook: durf een BIZ tussentijds te evalueren, verder vorm te geven en te ondersteunen!

Meer weten over dit onderzoek of hoe BIZ’en een bijdrage kunnen leveren aan uw portefeuillestrategie? Neem contact op!